Usage Statistics for jtssupport.dk

Summary Period: August 2019
Generated 01-Sep-2019 02:03 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2019
Total Hits 1588
Total Files 1182
Total Pages 1237
Total Visits 858
Total KBytes 1517
Total Unique Sites 356
Total Unique URLs 12
Total Unique Referrers 399
Total Unique User Agents 391
. Avg Max
Hits per Hour 2 55
Hits per Day 51 110
Files per Day 38 96
Pages per Day 39 95
Sites per Day 11 47
Visits per Day 27 44
KBytes per Day 49 405
Hits by Response Code
Code 200 - OK 74.43% 1182
Code 403 - Forbidden 2.33% 37
Code 404 - Not Found 23.24% 369

Daily usage for August 2019

Daily Statistics for August 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 55 3.46% 42 3.55% 42 3.40% 38 4.43% 44 12.36% 25 1.66%
2 70 4.41% 50 4.23% 48 3.88% 37 4.31% 47 13.20% 30 1.97%
3 41 2.58% 36 3.05% 34 2.75% 30 3.50% 30 8.43% 16 1.04%
4 78 4.91% 49 4.15% 54 4.37% 31 3.61% 31 8.71% 44 2.88%
5 49 3.09% 27 2.28% 39 3.15% 24 2.80% 28 7.87% 21 1.40%
6 42 2.64% 31 2.62% 36 2.91% 35 4.08% 31 8.71% 10 0.64%
7 86 5.42% 36 3.05% 56 4.53% 31 3.61% 31 8.71% 46 3.03%
8 29 1.83% 23 1.95% 25 2.02% 25 2.91% 27 7.58% 9 0.61%
9 44 2.77% 27 2.28% 36 2.91% 27 3.15% 29 8.15% 22 1.43%
10 49 3.09% 42 3.55% 44 3.56% 28 3.26% 32 8.99% 405 26.72%
11 34 2.14% 28 2.37% 28 2.26% 21 2.45% 26 7.30% 398 26.26%
12 43 2.71% 37 3.13% 38 3.07% 30 3.50% 29 8.15% 20 1.34%
13 23 1.45% 21 1.78% 20 1.62% 20 2.33% 22 6.18% 3 0.21%
14 50 3.15% 36 3.05% 33 2.67% 27 3.15% 32 8.99% 26 1.73%
15 38 2.39% 25 2.12% 27 2.18% 25 2.91% 27 7.58% 15 0.96%
16 44 2.77% 32 2.71% 33 2.67% 24 2.80% 28 7.87% 28 1.83%
17 45 2.83% 24 2.03% 31 2.51% 24 2.80% 27 7.58% 18 1.19%
18 31 1.95% 24 2.03% 24 1.94% 20 2.33% 22 6.18% 13 0.88%
19 45 2.83% 24 2.03% 35 2.83% 20 2.33% 25 7.02% 20 1.30%
20 29 1.83% 21 1.78% 22 1.78% 18 2.10% 21 5.90% 13 0.83%
21 59 3.72% 55 4.65% 55 4.45% 34 3.96% 33 9.27% 27 1.77%
22 50 3.15% 39 3.30% 37 2.99% 26 3.03% 28 7.87% 23 1.52%
23 82 5.16% 71 6.01% 68 5.50% 30 3.50% 35 9.83% 60 3.96%
24 53 3.34% 41 3.47% 39 3.15% 30 3.50% 31 8.71% 22 1.46%
25 110 6.93% 96 8.12% 95 7.68% 44 5.13% 34 9.55% 63 4.16%
26 46 2.90% 40 3.38% 37 2.99% 23 2.68% 25 7.02% 17 1.09%
27 46 2.90% 37 3.13% 33 2.67% 27 3.15% 29 8.15% 19 1.28%
28 65 4.09% 55 4.65% 52 4.20% 31 3.61% 32 8.99% 40 2.61%
29 35 2.20% 24 2.03% 24 1.94% 20 2.33% 23 6.46% 15 0.98%
30 40 2.52% 29 2.45% 30 2.43% 29 3.38% 31 8.71% 14 0.93%
31 77 4.85% 60 5.08% 62 5.01% 29 3.38% 26 7.30% 36 2.35%

Hourly usage for August 2019

Hourly Statistics for August 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 50 3.15% 0 20 1.69% 0 20 1.62% 1 28 1.87%
1 1 42 2.64% 0 24 2.03% 0 28 2.26% 1 27 1.79%
2 0 23 1.45% 0 17 1.44% 0 19 1.54% 0 12 0.81%
3 2 62 3.90% 1 46 3.89% 1 47 3.80% 1 25 1.62%
4 0 20 1.26% 0 14 1.18% 0 14 1.13% 0 9 0.61%
5 2 78 4.91% 1 57 4.82% 2 64 5.17% 1 26 1.74%
6 4 144 9.07% 3 123 10.41% 3 123 9.94% 2 49 3.22%
7 4 131 8.25% 3 108 9.14% 3 119 9.62% 1 26 1.71%
8 3 110 6.93% 2 85 7.19% 3 98 7.92% 1 22 1.45%
9 4 133 8.38% 3 112 9.48% 3 111 8.97% 1 34 2.22%
10 4 129 8.12% 3 110 9.31% 3 105 8.49% 3 86 5.65%
11 1 57 3.59% 1 34 2.88% 1 47 3.80% 13 411 27.10%
12 2 80 5.04% 1 53 4.48% 1 52 4.20% 1 43 2.82%
13 0 23 1.45% 0 16 1.35% 0 18 1.46% 0 11 0.71%
14 2 70 4.41% 1 60 5.08% 1 60 4.85% 2 62 4.09%
15 0 22 1.39% 0 18 1.52% 0 19 1.54% 0 13 0.88%
16 1 43 2.71% 0 26 2.20% 1 33 2.67% 1 32 2.09%
17 1 57 3.59% 1 43 3.64% 1 46 3.72% 1 31 2.05%
18 1 38 2.39% 1 33 2.79% 1 34 2.75% 0 14 0.92%
19 1 56 3.53% 1 38 3.21% 1 45 3.64% 1 32 2.08%
20 1 54 3.40% 1 36 3.05% 1 36 2.91% 13 416 27.41%
21 1 61 3.84% 1 39 3.30% 1 36 2.91% 1 39 2.54%
22 1 46 2.90% 0 29 2.45% 0 24 1.94% 1 26 1.74%
23 1 59 3.72% 1 41 3.47% 1 39 3.15% 1 44 2.89%

Top 12 of 12 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 994 62.59% 348 22.91% /
2 63 3.97% 27 1.75% /images/
3 45 2.83% 18 1.20% /modlogan/
4 21 1.32% 23 1.51% /_autoindex/icons/folder.png
5 20 1.26% 3 0.22% /_autoindex/icons/blank.png
6 13 0.82% 38 2.51% /webalizer/
7 9 0.57% 4 0.24% /images//
8 4 0.25% 177 11.68% /webalizer/usage_201905.html
9 4 0.25% 218 14.37% /webalizer/usage_201906.html
10 4 0.25% 238 15.70% /webalizer/usage_201907.html
11 4 0.25% 187 12.34% /webalizer/usage_201908.html
12 1 0.06% 1 0.07% /_autoindex/icons/up.png

Top 10 of 12 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 994 62.59% 348 22.91% /
2 4 0.25% 238 15.70% /webalizer/usage_201907.html
3 4 0.25% 218 14.37% /webalizer/usage_201906.html
4 4 0.25% 187 12.34% /webalizer/usage_201908.html
5 4 0.25% 177 11.68% /webalizer/usage_201905.html
6 13 0.82% 38 2.51% /webalizer/
7 63 3.97% 27 1.75% /images/
8 21 1.32% 23 1.51% /_autoindex/icons/folder.png
9 45 2.83% 18 1.20% /modlogan/
10 9 0.57% 4 0.24% /images//

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 994 62.59% 812 97.13% /
2 63 3.97% 13 1.56% /images/
3 45 2.83% 7 0.84% /modlogan/
4 13 0.82% 4 0.48% /webalizer/

Top 7 of 7 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 994 62.59% 799 96.15% /
2 63 3.97% 15 1.81% /images/
3 45 2.83% 9 1.08% /modlogan/
4 13 0.82% 5 0.60% /webalizer/
5 9 0.57% 1 0.12% /images//
6 4 0.25% 1 0.12% /webalizer/usage_201906.html
7 4 0.25% 1 0.12% /webalizer/usage_201908.html

Top 30 of 356 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 122 7.68% 70 5.92% 101 6.64% 14 1.63% li1540-48.members.linode.com
2 45 2.83% 41 3.47% 46 3.06% 1 0.12% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
3 37 2.33% 33 2.79% 44 2.87% 1 0.12% static.229.157.216.95.clients.your-server.de
4 36 2.27% 20 1.69% 29 1.94% 3 0.35% li446-196.members.linode.com
5 34 2.14% 28 2.37% 16 1.04% 4 0.47% ninja-crawler98.webmeup.com
6 33 2.08% 33 2.79% 0 0.00% 33 3.85% vm562003.had.su
7 31 1.95% 12 1.02% 17 1.10% 12 1.40% 141-8-188-42.spider.yandex.com
8 30 1.89% 30 2.54% 0 0.00% 30 3.50% vm561995.had.su
9 30 1.89% 30 2.54% 0 0.00% 30 3.50% vm562174.had.su
10 29 1.83% 29 2.45% 0 0.00% 29 3.38% vm561903.had.su
11 29 1.83% 29 2.45% 0 0.00% 29 3.38% vm562086.had.su
12 28 1.76% 28 2.37% 0 0.00% 28 3.26% ih1117861.vds.myihor.ru
13 28 1.76% 28 2.37% 0 0.00% 28 3.26% vm344600.had.su
14 27 1.70% 27 2.28% 0 0.00% 27 3.15% vm344770.had.su
15 26 1.64% 26 2.20% 0 0.00% 26 3.03% example.com
16 26 1.64% 26 2.20% 0 0.00% 26 3.03% ih1117929.vds.myihor.ru
17 26 1.64% 26 2.20% 0 0.00% 26 3.03% ih530199.vds.myihor.ru
18 25 1.57% 25 2.12% 0 0.00% 25 2.91% vm344645.had.su
19 23 1.45% 2 0.17% 15 0.97% 2 0.23% 107-175-156-144-host.colocrossing.com
20 23 1.45% 23 1.95% 0 0.00% 23 2.68% ih1593763.vds.myihor.ru
21 23 1.45% 23 1.95% 0 0.00% 23 2.68% ih532246.vds.myihor.ru
22 22 1.39% 2 0.17% 14 0.93% 1 0.12% 46-118-152-141.broadband.kyivstar.net
23 22 1.39% 22 1.86% 0 0.00% 22 2.56% ih1118189.vds.myihor.ru
24 21 1.32% 17 1.44% 11 0.70% 5 0.58% crawl20.exalead.com
25 20 1.26% 20 1.69% 0 0.00% 20 2.33% ih1593750.vds.myihor.ru
26 20 1.26% 20 1.69% 0 0.00% 20 2.33% ih1593783.vds.myihor.ru
27 19 1.20% 19 1.61% 0 0.00% 19 2.21% ih1593724.vds.myihor.ru
28 18 1.13% 18 1.52% 0 0.00% 18 2.10% 104.42.48.187
29 18 1.13% 1 0.08% 11 0.71% 1 0.12% 212.92.119.23
30 18 1.13% 18 1.52% 18 1.18% 17 1.98% 60.191.38.77

Top 10 of 356 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 8 0.50% 8 0.68% 393 25.88% 1 0.12% 38.105.109.14
2 8 0.50% 8 0.68% 388 25.56% 1 0.12% 38.100.53.108
3 122 7.68% 70 5.92% 101 6.64% 14 1.63% li1540-48.members.linode.com
4 45 2.83% 41 3.47% 46 3.06% 1 0.12% static.88-198-25-244.clients.your-server.de
5 37 2.33% 33 2.79% 44 2.87% 1 0.12% static.229.157.216.95.clients.your-server.de
6 36 2.27% 20 1.69% 29 1.94% 3 0.35% li446-196.members.linode.com
7 18 1.13% 18 1.52% 18 1.18% 17 1.98% 60.191.38.77
8 15 0.94% 12 1.02% 18 1.17% 1 0.12% spider-9.lipperhey.com
9 31 1.95% 12 1.02% 17 1.10% 12 1.40% 141-8-188-42.spider.yandex.com
10 34 2.14% 28 2.37% 16 1.04% 4 0.47% ninja-crawler98.webmeup.com

Top 30 of 399 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1043 65.68% - (Direct Request)
2 5 0.31% http://meblevozka.kiev.ua
3 5 0.31% https://coffeetee.ru/category/vidy-kofe-kofejnye-napitki/kofe-jespresso-recept-kak-pravilno-prigotovit-sekrety/
4 4 0.25% http://autotema.org.ua/
5 4 0.25% http://bisnes-sodeistvie.ru/
6 4 0.25% http://www.google.com/\
7 4 0.25% https://hashcity.org
8 4 0.25% https://newtvnews.ru
9 4 0.25% https://pamjatnik.com.ua
10 4 0.25% https://silastroy.com
11 4 0.25% https://victoria-flora.ru/
12 3 0.19% http://aivex.ru/
13 3 0.19% http://biz-pro.net
14 3 0.19% http://www.google.com/
15 3 0.19% https://best-zen.ru/
16 3 0.19% https://go-ip.ru
17 3 0.19% https://lifespeaker.ru
18 3 0.19% https://luchshie-kurortyi.ru/ussr
19 3 0.19% https://osagocard.ru
20 3 0.19% https://skolko-vesit.com
21 3 0.19% https://vitaministerstvo.ru/vitaminy-dlya-muzhchin
22 2 0.13% http://7krasotok.com/uhod-za-volosami/maski
23 2 0.13% http://artlife.rv.ua
24 2 0.13% http://doctorkonstantinova.com/podtyazhka-grudi
25 2 0.13% http://hudeem911.ru/diets
26 2 0.13% http://kreditka-vsem.ru
27 2 0.13% http://ladyrf.ru/kosmetika-i-procedury
28 2 0.13% http://lastral.ru/kurorty
29 2 0.13% http://nevainstrument.ru/produkciya/28-slesarno-montazhnyj-instrument-tiski-napilniki-patrony-tokarnye.html
30 2 0.13% http://o-potolki.ru/armavir

Top 15 of 391 Total User Agents
# Hits User Agent
1 185 11.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
2 49 3.09% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 45 2.83% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
4 43 2.71% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 40 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
6 40 2.52% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.67 Safari/537.36
7 37 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
8 34 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 30 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 28 1.76% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.104 Safari/537.36
11 27 1.70% Go-http-client/1.1
12 26 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
13 23 1.45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
14 22 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 21 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)

Usage by Country for August 2019

Top 21 of 21 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 658 41.44% 413 34.94% 415 27.36% Commercial (com)
2 247 15.55% 233 19.71% 27 1.76% Russian Federation
3 231 14.55% 231 19.54% 0 0.00% Soviet Union
4 133 8.38% 113 9.56% 125 8.23% Germany
5 94 5.92% 84 7.11% 817 53.87% United States
6 44 2.77% 12 1.02% 25 1.64% Network (net)
7 38 2.39% 31 2.62% 29 1.90% China
8 26 1.64% 9 0.76% 19 1.23% Netherlands
9 25 1.57% 6 0.51% 7 0.43% European Union
10 22 1.39% 22 1.86% 11 0.75% Unresolved/Unknown
11 19 1.20% 0 0.00% 11 0.76% Sweden
12 16 1.01% 10 0.85% 10 0.63% Denmark
13 14 0.88% 1 0.08% 8 0.54% France
14 7 0.44% 7 0.59% 4 0.24% Great Britain (UK)
15 5 0.31% 5 0.42% 5 0.33% Ukraine
16 4 0.25% 2 0.17% 3 0.17% Non-Profit (org)
17 1 0.06% 1 0.08% 0 0.00% Australia
18 1 0.06% 1 0.08% 1 0.07% Hong Kong
19 1 0.06% 0 0.00% 1 0.04% Singapore
20 1 0.06% 1 0.08% 0 0.03% Turkey
21 1 0.06% 0 0.00% 1 0.04% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23